Статут

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

II sednica skupstine 

 

 

С Т А Т У Т

 ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

 

 

 

            На основучлана 11. и члана 32. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007), Скупштина општине Жагубица,на седници одржаној 29. августа 2008. године  д  о  н  е л а   ј е

 

 

         С  Т  А  Т  У  Т

 

            ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА

 

 

I.  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Предмет уређивања

 

Члан 1.

            Овим статутом, у складу са законом, уређују се права и дужности општине Жагубица (у даљем   тексту: Општина), начин, услови и облици њиховог остваривања, облицииинструментиостваривања људских и мањинских права у Општини,број одборника Скупштине општине, организација и рад органа и служби, начин учешћа грађана у управљањуи одлучивањуо пословима из надлежности Општине, оснивање и рад месне заједнице и других облика месне самоуправе, као и друга питања од значаја за Општину.

 

Положај Општине

 

Члан 2. 

            Општина је територијална јединица у којој грађани остварују право на локалну самоуправу у складу са Уставом, законом и овим статутом.

            Грађани који имају бирачко право и пребивалиште на територији Општине, управљају пословима Општине у складу са законом и овим статутом.

            Грађани учествују у остваривању локалне самоуправе путем грађанске иницијативе, збора грађана, референдума, других облика учешћа грађана у обављању послова Општинеи преко својих одборникау Скупштини општине,у складу са Уставом, законом и овим статутом.

 

Територија

 

Члан  3.

            ТериторијуОпштине,утврђену  законом, чине насељена места, односно подручјакатастарских општина које улазе у њен састав,и то:

 

Насељено место                                                                                Катастарска општина

 

Близнак                                                                                               КО Близнак

Брезница                                                                                             КО Брезница

Вуковац                                                                                              КО Вуковац

Жагубица                                                                                            КО Жагубица

                                                                                                            КО Мали камен

Изварица                                                                                             КО Изварица

Јошаница                                                                                            КО Јошаница

Крепољин                                                                                           КО Крепољин

                                                                                                            КО Горњак

Крупаја                                                                                               КО Крупаја

Лазница                                                                                               КО Лазница-Село

                                                                                                            КО Лазница-Селиште

Липе                                                                                                    КО Лазница-Селиште

Медвеђица                                                                                          КО Медвеђица

Милановац                                                                                          КО Милановац

Милатовац                                                                                          КО Милатовац

Осаница                                                                                              КО Осаница

Рибаре                                                                                                 КО Рибаре

Селиште                                                                                             КО Лазница-Селиште

Сиге                                                                                                    КО Сиге

Суви До                                                                                              КО Суви До

 

Својство правног лица

 

Члан4.

            Општина има својство правног лица и представља је председник општине.

            Седиште Општине је у Жагубици, улица Трг ослобођења бр.1.

 

Језик и писмо

 

Члан  5.

            На територији Општине у службеној употреби је српски језик и ћирилично писмо.

 

Симболи Општине

 

Члан  6.

Оп­шти­на има грб и заставу.

Изглед и употреба грба и заставе Општине ближе се уређује одлуком Скупштине општине

Употреба симбола Општине

 

 

Члан 7.

Застава и грб Општине могу се истицати само уз државне симболе.

         У службеним просторијама органа Општине истичу се само државни симболи и грб и застава Општине.

 

Печат

 

Члан 8.

Органи Општине имају печат.

Печат је округлог облика са исписаним текстом: Република Србија, ОпштинаЖагубица, назив органа односно општинске управеисписан на српском језику и ћириличнимписмоми грбомРепублике Србије у средини.

 

Празник Општине

 

Члан 9.

Оп­шти­наима празник.

Празник општине утврђује се посебном одлуком Скупштине општине.

           

Награде и јавна признања

 

Члан  10.

Оп­шти­на уста­но­вља­ва на­гра­де и дру­га јав­на при­зна­ња ор­га­ни­за­ци­ја­ма и гра­ђа­ни­ма за зна­чај­на оства­ре­ња у про­из­вод­њи, на­у­ци, умет­но­сти и дру­гим дру­штве­ним обла­сти­ма.

Оп­шти­на додељујезва­ње по­ча­сног гра­ђа­ни­на Оп­шти­не.

Наградеи друга јавна признања и звање почасног грађанина додељују се поводом Дана Општине.

Вр­сте на­гра­даидру­гих јав­них при­зна­ња,усло­ви и на­чин њи­хо­вог до­де­љи­ва­ња,као и услови и начин доделе звања почасног грађанинауређују се по­себ­ном од­лу­ком.

 

Утврђивање назива делова насељених места

 

Члан  11.

Оп­шти­на утврђује називе улица, тргова, градских четврти, засеока и других делова насељених места на својој територији посебном одлуком, уз претходну сагласност Министарства надлежног за послове локалне самоуправе.

 

Јавност рада

 

Члан 12.

Рад органа Општине је јаван.

Јавност рада по правилу обезбеђује се:

 1. путем издавања билтена, информатора, сарадњом са медијима, презентовањем одлука и других аката јавности и постављањем интернет презентације;
 2. организовањем јавних расправа у складу са законом, овим статутом и одлукама органа Општине;
 3. и у другим случајевима утврђеним овим статутом и другим актима органа Општине.

 

Имовина Општине

 

Члан 13.

Општина има своју имовину.

Имовином Општине самостално управљајуи располажуоргани Општине, у складу са законом.

 

           

II. НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ

 

Члан 14.

Општина врши послове из своје надлежности утврђене Уставом и законом, као и послове из оквира права и дужности Републике који су јој законом поверени.

 

Надлежности утврђене Уставом и законом

 

Члан  15.

Општина, у вршењу своје надлежности, преко својих органа, у складу са Уставом и законом:

 1. 1)доноси програме развојаОпштине и појединих делатности;
 2. 2)доноси просторни план Општине;
 3. 3)доноси урбанистичке планове;
 4. 4)доноси буџет иусвајазавршни рачун;
 5. 5)утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних таксаи накнада;
 6. 6)уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности (пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и снабдевање паром и топлом водом, линијски градски и приградски превоз путника у друмском саобраћају, одржавање чистоће у градовима и насељима, одржавање депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених, рекреационих и других јавних површина, јавних паркиралишта, јавна расвета, уређивање и одржавање гробља и сахрањивање и др.), каои организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање;оснива јавна предузећа ради обављања комуналних делатности на својој територији;
 7. 7)стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и утврђује висину накнаде за одржавање стамбених зграда;
 8. 8)спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама;
 9. 9)доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова уређења и коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
 10. 10)доноси планове и програме и спроводи пројекте локалног економског развоја,стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у Општини, промовише економске потенцијале Општине, иницира усклађивање образовних профила у школама са потребама привреде, олакшава пословање постојећих привредних субјеката и подстиче оснивање нових привредних субјеката и отварање нових радних места;
 11. 11)уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора;
 12. 12)стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине;
 13. 13)уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалними некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу;
 14. 14)уређује и обезбеђује посебне услове и организацију ауто-такси превоза путника;
 15. 15)оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва;
 16. 16)оснива установе и организације у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање;
 17. 17)оснива установе у области социјалне заштите,прати и обезбеђује њихово функционисање, даје дозволе за почетак рада установа социјалне заштите које оснивају друга правна и физичка лица, утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о правима у социјалној заштити и обавља послове државног старатеља;
 18. 18)организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за Општину, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за Општинуи ствара услове за рад музеја и библиотека и других установа културе чији је оснивач;
 19. 19)организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица;
 20. 20)доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури;
 21. 21)уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте локалног значаја;
 22. 22)стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима;
 23. 23)подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне таксе;
 24. 24)стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно време, места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов рад;
 25. 25)управља имовином Општине и користи средства у државној својини и стара се о њиховом очувању и увећању;
 26. 26)уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних животиња;
 27. 27)организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;
 28. 28)образује органе, организације и службе за потребе Општине и уређује њихову организацију и рад;
 29. 29)ствара услове за унапређивање, остваривање и заштиту људских права;
 30. 30)доноси стратегије и усваја посебне мере у циљу отклањања неједнакости и стварања једнаких могућности остваривања људских и мањинских права, помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама,као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на својој територији;
 31. 31)подстиче и помаже развој задругарства;
 32. 32)организује службу правне помоћи грађанима;
 33. 33)стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група; стара се о остваривању, заштити и унапређењу равноправности жена и мушкараца, усваја стратегије и посебне мере усмерене на стварање једнаких могућности остваривања права и отклањање неравноправности;
 34. 34)утврђује језике и писма националних мањина који су у службеној употреби на територији Општинеи обезбеђује њихово равноправно коришћење у поступцима пред органима Општине, јавним предузећима, установама и организацијама и службама чији је оснивач Општина; обезбеђује исписивање назива места, река, језера и других географских назива, назива улица и тргова, назива органа Општине, саобраћајних знакова, обавештења и упозорења за јавност, и других јавних натписа на језику и писму националне мањине који је у службеној употреби у Општини према њеној традицији;
 35. 35)стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за јавно информисање на српском језику и језику националних мањина који се користе на територији Општине, оснива телевизијске и радио-станице ради извештавања на језику националних мањина који је у Општини у службеној употреби, као и ради извештавања на језику националних мањина који није у службеној употреби, кадатакоизвештавање представља достигнути ниво мањинских права;
 36. 36)прописује прекршаје за повреде општинских прописа;
 37. 37)образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и других општих аката из надлежности Општине;
 38. 38)уређује организацију и рад мировних већа;
 39. 39)уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележјаОпштине;
 40. 40)помаже рад организација и удружења грађана;
 41. 41)уређује и ствара услове за бригу о младима, доноси и реализује стратегију и акциони план политике за младе и ствара услове за омладинско организовање,
 42. 42)ствара услове за бригу о лицима старијим од 65. година;

42a) доносиодлукуоорганизацијиифункционисањуцивилнезаштитенатериторијијединицелокалнесамоуправеиобезбеђујењеноспровођењеускладусајединственимсистемомзаштитеиспасавања; доносипланипрограмразвојасистемазаштитеиспасавањанатериторијијединицелокалнесамоуправе, ускладусаДугорочнимпланомразвојазаштитеиспасавањаРепубликеСрбије; планираиутврђујеизворефинансирањазаразвој, изградњуиизвршавањезадатаказаштитеиспасавањаиразвојцивилнезаштитеиспровођењемераизадатакацивилнезаштитенатериторијијединицелокалнесамоуправе; образујеШтабзаванреднеситуације; непосредносарађујесанадлежномслужбом, другимдржавниморганима, привреднимдруштвимаидругимправнимлицима;  остварујесарадњусарегијамаиопштинамасуседнихземаља, ускладусаовимидругимзаконима;  усклађујесвојеплановезаштитеиспасавањасаПланомзаштитеиспасавањауванреднимситуацијамаРепубликеСрбије;  одређујеоспособљенаправналицаодзначајазазаштитуиспасавање; обезбеђујетелекомуникационуиинформационуподршкузапотребезаштитеиспасавања, каоиукључењеутелекомуникационииинформационисистемСлужбеосматрања, обавештавањаиузбуњивањаиповезујусесањим;  израђујеидоносиПроценуугроженостииПланзаштитеиспасавањауванреднимситуацијама, пратиопасност, обавештавастановништвооопасностимаипредузимадругепревентивнемерезасмањењеризикаоделементарнихнепогодаидругихнесрећа; набављаиодржавасредствазаузбуњивањеуоквирусистемајавногузбуњивањауРепублициСрбији, учествујеуизрадистудијепокривеностисистемајавногузбуњивањазатериторијујединицелокалнесамоуправе; организује, развијаиводиличнуиколективнузаштиту;

 формира, организујеиопремајединицецивилнезаштитеопштенамене;  усклађујеплановезаштитеиспасавањауванреднимситуацијамасасуседнимјединицамалокалнесамоуправе.

43)обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу с Уставом,                      законом и овим статутом.

 

Јавне службе Општине

 

Члан 16.

За остваривање својих права и дужности иза задовољавањепотреба локалног становништва Општина може посебном одлуком оснивати: предузећа, установе и друге организације које врше јавну службу.

 

Именовање органа јавних служби Општине

 

Члан 17.

Скупштина општине именује чланове управних и надзорних одбора и директоре јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач на период од  четири године, осим када је законом другачије предвиђено.

 

Састав органа јавних служби Општине

 

Члан 18.

Приликом именовања чланова управних и надзорних одбора јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач Општина, органи који одлучују о именовању обезбедиће најмање 30 одсто представника мање заступљеног пола у овим телима.

 

Сагласност на планове и програм пословања јавне службе

 

Члан 19.

Предузећа, установе и друге организацијечији је оснивач или већински власник Општина дужни су да Скупштини општинедостављају на сагласност вишегодишње планове рада и развоја, као и годишњи програм пословања.

           

Поверавање послова  правном или физичком лицу

 

Члан 20.

Општина можеуговором, на начелима конкуренције и јавности, поверити правном или физичком лицу обављање  појединих  послова из своје надлежности.

Поверавање послова из става 1. овог члана уређује се одлуком Скупштине општине.

 

Подношење Скупштини општине извештаја о раду јавних служби

 

Члан 21.

            Предузећа, установе и друге организације које врше јавну службу дужне су да,најмање једном годишње подносе Скупштини општине извештај о свом раду, најкасније до 30. априла текуће године за претходну годину.

 

III. ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА ОПШТИНЕ

 

Средства за обављање пословаи извори средстава

 

Члан 22.

За обављање послова Општине утврђених Уставом и законом, као и за обављање законом поверених послова из оквира права и дужности Републике, Општини припадају приходи и примања утврђени законом.

Послови Општине финансирају се из изворних и уступљених прихода, трансфера, примања по основу задуживања и других прихода и примања утврђених законом.

 

Ненаменски карактер средстава

 

 

Члан 23.

Сви приходи Општине су општи приход буџета и могу се користити за било коју намену, осим оних прихода чији је наменски карактер утврђен законом.

             

Буџет и завршни рачун

 

Члан 24.

Скупштина доноси буџет Општине за сваку календарскугодину, у којем се исказују сви приходи и примања, задуживања и друге финансијске трансакције, расходи и други издаци, у складу са законом.

            По истеку године за коју је буџет донет саставља се завршни рачун о извршењу буџета Општине.

Одговорност за извршење буџета

 

Члан 25.

За извршење буџета Општине,председник Општине одговара Скупштини општине.

Општинска управа обавезна је да редовно прати извршење буџета и по потреби, а најмање два пута годишње,информише председника Општине.

 

Самодопринос

 

Члан 26.

За задовољавање потреба грађана у Општини или њеном делу средства се могу прикупљати самодоприносом.

Скупштина општине утврђује предлог одлуке о самодоприносу већином гласова од укупног броја одборника.

 

IV. ОРГАНИ ОПШТИНЕ

Органи Општине


Члан 2
7.

Органи Општине су: Скупштина општине, председник Општине, Општинско веће и Општинска управа.

 

Презумпција надлежности

 

Члан 28.

Послове Општине врше органи Општине у оквиру своје надлежности утврђене законом и овим статутом.

Ако законом или другим прописом није утврђено који орган је надлежан за обављање послова из надлежности Општине, све послове који се односе на уређивање односа из надлежности Општине врши Скупштина општине, а послове који су по својој природи извршни, врши председник Општине.

Ако се према природи посла не може утврдити надлежност у складу са ставом 2. овог члана, надлежна је Скупштина општине.

 

 1. Скупштина општине

 

Положај Скупштине општине

 

Члан 29.

Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и овим статутом.

 

Састав Скупштине општине

 

Члан  30.

Скупштину општине чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и овим статутом.

 

Сазивање конститутивне седнице

 

Члан 31.

Седницу новог сазива Скупштине општине сазива председник Скупштине претходног сазива, у року од 15 дана од дана објављивања резултата избора.           

Уколико председник Скупштине из претходног сазива не сазове седницу новог сазива у року из става 1. овог члана, седницу новог сазива сазваће најстарији одборник у року од 15дана од истека рока из става 1. овог члана.

Седницом председава најстарији одборникдо избора председника Скупштине општине.

 

Конституисање Скупштине

 

Члан 32.

Скупштина општине се сматра конституисаном избором председника Скупштине и постављењем секретара Скупштине.

 

Број одборника

 

Члан 33.

Скупштина општине  има 33 одборника.

 

Мандат

 

Члан 34.

Одборници се бирају на четири године.

Одборнику почиње и престаје одборнички мандат под условима и на начин утврђен законом.

Заклетва

 

Члан 35.

Изабрани одборници полажу заклетву која гласи: „Заклињем се да ћу се у раду Скупштине општине Жагубицапридржавати Устава, закона и Статута општине Жагубица, и да ћу часно и непристрасно вршити дужност одборника, руководећи се интересима грађана.

 

Неспојивостфункција

 

Члан 36.

Одборник не може бити запослени у Општинској управи и лице које именује, односно поставља Скупштина општине у органима Општине, предузећима и установама чији је оснивач.

Ако запослени у Општинској управи буде изабран за одборника, права и обавезе по основу рада мирују му док траје његов одборнички мандат.

Даном потврђивања одборничког мандата лицима којаје именовала, односно поставила  Скупштина општине престаје функција на коју су именована, односно постављена.

 

Имунитет одборника

 

Члан 37.

Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен због изнетог мишљења или давања гласа на седници Скупштинеопштинеи радних тела.

 

Права и дужности одборника

 

  Члан 38.

Право је и дужност одборника да учествује у раду Скупштине општине и њених радних тела, предлаже Скупштини општине расправу о одређеним питањима, подноси предлоге одлука и других аката из надлежности Скупштине општине и даје амандмане на предлоге прописа, поставља питања везана за рад органа Општине и учествује у другим активностима Скупштине општине.

            Право је одборника да буде редовно обавештен о питањима од утицаја на вршење одборничке дужности, да од органа и служби тражи податке који су му потребни за рад, као и стручну помоћ у припремању предлога за Скупштину општине.

Права и дужности одборника ближе се одређују пословником Скупштине општине.

 

Накнада и друга примања одборника

 

Члан 39.

Право одборника на изгубљену зараду, путне трошкове за долазак и одлазак на седницу Скупштине и њених радних тела, дневнице и на накнаду других трошкова везаних за вршење одборничке функције уређује се посебном одлукомСкупштине општине.

 

Надлежност Скупштине општине

 

Члан 40.

Скупштина општине, у складу са законом:

 1. 1)доноси Статут општине и пословник Скупштине општине;
 2. 2)доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
 3. 3)утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних таксаи накнада;
 4. 4)подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Општине;
 5. 5)доноси програм развоја Општине и појединих делатности;
 6. 6)доносипросторни план иурбанистичке планове и уређује коришћење грађевинског земљишта;
 7. 7)доноси прописе и друге опште акте;
 8. 8)расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
 9. 9)оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом општине и врши надзор над њиховим радом;
 10. 10)именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом;
 11. 11)бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
 12. 12)поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине;
 13. 13)бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира заменика председника Општине и чланове Општинског већа;
 14. 14)утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону;
 15. 15)утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
 16. 16)доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
 17. 17)) доноси годишњи програм прибављања непокретности за потребе органа Општине, уз сагласност Владе Републике Србијеи покреће поступак отуђења непокретности пред надлежним органима;
 18. 18)прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
 19. 19)даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
 20. 20)оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;
 21. 21)даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
 22. 22)разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;
 23. 23)одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима иневладиним организацијама;
 24. 24)информише јавност о свом раду;
 25. 25)покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;
 26. 26)даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;
 27. 27)разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавих служби чији је оснивач или већински власник општина;
 28. 28)разматра годишњи извештај заштитника грађана о остваривању људских и мањинских права у Општини;
 29. 29)усваја етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: етички кодекс);
 30. 30)доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;
 31. 31)обавља и друге послове утврђене законом и овимстатутом.

 

Кворум за рад и одлучивање

 

Члан 41.

Скупштина општине одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја одборника.

Скупштина општине одлучујевећином гласова присутних одборника, уколико законом или овим статутом није друкчије одређено.

Скупштина општине већином гласова од укупног броја одборника:

            1.  доноси Статут;

            2. доноси Буџет;

            3. доноси програм развоја Општине и појединих делатности;

            4. доноси просторни план;            

            5. доноси урбанистичке планове;

            6. одлучује о јавном задуживању Општине;

            7. одлучујео сарадњи и удруживању са другим јединицама локалне самоуправе и о сарадњи са јединицама локалне самоуправе у другим државама;

     8. одлучујео називимаулица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места;

      9. усваја етички кодекс и

   10.одлучује и у другим случајевима утврђеним законом и овим статутом.

 

Сазивање седнице

 

Члан42.

Седницу Скупштине општине сазива председник Скупштине,по потреби, а најмање једном у три месеца.

Председник Скупштине је дужан да седницу закаже на захтев председника Општине, Општинског већа или једне трећине одборника, у року од седам дана од дана подношења захтева, тако да дан одржавања седнице буде најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева.

Ако председник Скупштине не закаже седницу у року из става 2. овог члана, седницу може заказати подносилац захтева, а председава одборник кога одреди подносилац захтева.

Председник Скупштине може одложити седницу коју је сазвао само у случају када не постоји кворум потребан за рад, а у другим случајевима о одлагању седнице одлучује Скупштина.

Јавност рада

 

Члан 43.

Седнице Скупштине општине су јавне.

За јавност рада Скупштине општине одговоран је председник Скупштине општине.

Позиви и материјал за седнице Скупштине општине достављају се средствима информисања ради упознавања јавности.

Седницама Скупштине општине могу присуствовати представници средстава јавногинформисања, овлашћени представници предлагача, као и друга заинтересована лица, у складу са пословником Скупштине општине.

            У случају да не постоји могућност да сви заинтересовани присуствују седници Скупштине, председник Скупштине ће одлучити коме ће омогућити присуство седници полазећи од редоследа пријављивања и интереса пријављених за тачке на дневном реду.

Скупштина општине може одлучити да седница Скупштине не буде јавна збогразлога безбедности и одбране земље и других посебно оправданих разлога који се констатују пре утврђивања дневног реда.

 

Радна тела Скупштине општине

 

Члан 44.

Скупштина општине оснива сталнаи повременарадна тела за разматрање питања из њене надлежности.

Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина општине и обављају друге послове утврђене овим статутоми пословником Скупштине општине.

             Број и задаци сталних радних тела, као и права и дужности председника и чланова сталних радних тела, ближе се уређују пословником Скупштине општине.

Актом о образовањуповременог радног тела утврђујусе његов назив и област за коју се оснива, задацирадног тела, број чланова радног тела, рок за извршење задатака, права и дужностипредседника  и  чланова радног тела и друга питања од значаја за рад радног тела.

 

Избор сталног радног тела

 

Члан 45.

Чланове сталних радних тела бира и разрешава Скупштина општине на предлог одборничких група,ако законом или овим статутом није другачије предвиђено.

            Чланови комисија одређују се на основу броја одборника у Скупштини општине.

За чланове и председникесталних радних тела, поред одборника могу се бирати и грађани.

Председник сталног радног тела

 

Члан 46.

Председника сталног радног тела бирају чланови радног тела, већином од укупног броја чланова радног тела, уколико није другачије предвиђено законом.   

Председник сталног радног тела организује рад, сазива и председава седницама радног тела, формулише закључке и о томе обавештава председника и секретара Скупштине општине.

            Чланови радног тела учествују у раду, износе мишљење и дају предлоге по питањима која су на дневном реду, као  и другим питањима из надлежности радног тела.

 

Посебна радна тела Скупштине

 

Члан 47.

Поред сталних радних тела предвиђених посебном одлуком Скупштине општине, Скупштина општине оснивапосебнарадна тела и то:

- Савет за праћење примене етичког кодекса,

- Савет за младе,

      - Савет за социјалну заштиту,

- Кориснички савет јавних служби и

- Комисију за равноправност полова.

Условезарадпосебнихраднихтелаиобављањестручнихиадминистративно-техничкихпословаобезбеђујеОпштинскауправа.

 

Савет за праћење примене етичког кодекса

 

Члан 48.

Саветза праћење примене етичког кодекса:

 1. 1)прати да ли се функционери придржавају одредабаетичкогкодекса;
 2. 2)прикупља информације које се односе на понашање функционера у вези са етичким кодексом;
 3. 3)прати и анализира догађаје и појаве од значаја за успешну применуетичкогкодекса;
 4. 4)промовише примену етичкогкодекса у Општини и шире;
 5. 5)предлаже и самостално спроводи радње које воде унапређењу применеетичкогкодекса;
 6. 6)пружа саветеи мишљењафункционерима, грађанима, средствима јавног информисања, органима и организацијама у вези са применом етичкогкодекса;
 7. 7)остварује сарадњу са институцијама које раде у сродним делатностима;
 8. 8)обавља друге послове одређене овим статутом и другим прописима.

Савет води регистар лица која се сматрају функционерима Општине у смислу етичког кодекса који садржи податке о: функцијама у општини на које се етички кодекс примењује, именима и основним личним подацима функционера који те функције вршеи битним подацима који се односе на поштовање етичког кодекса од стране појединих функционера.

Број чланова, начин рада, овлашћења Савета, као и садржина регистра, уређују се актом Скупштине општине.

Саветзамладе

 

Члан49.

            Саветзамладе:

 1. 1)иницираиучествујеуизрадилокалнеомладинскеполитикеуобластиобразовања, спорта, коришћењаслободногвремена, повећањазапослености, информисања, активногучешћа, обезбеђивањуједнакихшанси, здравства, културе, равноправностиполова, спречавањунасиљаикриминалитета, приступаправима, одрживогразвојаиживотнесрединеидругимобластимаодзначајазамладе;
 2. 2)учествујеуизрадипосебнихлокалнихакционихпланова,програмаиполитикаусагласностисаНационалномстратегијомзамладеипратињиховоостваривање;
 3. 3)дајемишљење опитањимаодзначајазамладеиоњимаобавештаваорганеопштине;
 4. 4)дајемишљењенанацртепрописаиодлукакоједоносиСкупштинаопштинеуобластимазначајнимзамладе;
 5. 5)усвајагодишњеипериодичнеизвештајеоостваривањулокалнеомладинскеполитикеилокалнихакционихплановаипрограмазамладеиподносиихСкупштиниопштине, председникуОпштинеиОпштинскомвећу;
 6. 6)иницираприпремупројекатаилиучешћеОпштинеупрограмимаипројектимазамладеуциљуунапређењаположајамладихиобезбеђењаостваривањањиховихправакојасуунадлежностиОпштине;
 7. 7)подстичесарадњуизмеђуОпштинеиомладинскихорганизацијаиудружењаидајеподршкуреализацијињиховихактивности;
 8. 8)подстичеостваривањемеђуопштинскесарадњекојасеодносинаомладинуиотомеобавештаваорганеопштине;
 9. 9)дајемишљењеопредлозимапројекатаодзначајазамладекојиседелимичноилипотпунофинансирајуизбуџетаопштине, пратињиховоостваривањеидајесвојемишљењенадлежноморгануОпштине.

 

СаставимандатСаветазамладе

 

Члан 50.

Саветзамладеима председника Савета и 4. члана.

ПредседникичлановиСаветазамладебирајусенапериододчетири године,апоистекумандатамогубитипоновоизабрани.

 

ИзборчлановаСаветазамладе

 

Члан51.

ПредседникаичлановеСаветазамладебираСкупштинаопштиненапредлогпредседникаОпштине, председникаСкупштинеопштине, одборничкихгрупа, меснихзаједница, удружењаграђана, омладинскихорганизацијаиудружења, школаидругихјавнихслужби.

СкупштинаопштинебирачлановеСаветазамладеизсаставаграђана, стручњака, представникаудружења, представникашколаидругихјавнихслужбиводећирачунаоравноправностиполоваизаступљеностиприпадниканационалнихмањинаумешовитимсрединама.

НајмањеполовинучлановаСаветазамладечинемладиузрастаод 15 до 30 годинакојисуактивностимаипоступцимазначајноафирмисалипозитивнуулогуизначајмладихулокалнојзаједници,односнокојисудобитницишколске, факултетске, научнеодноснодругенаградеодзначајазаразличитеобластиинтересовањамладих.

ОсталечлановеСаветазамладебираСкупштинаопштинеподусловомдапоседујувишегодишњеискуствоурадусапроблемимамладих, доказанустручностодноснодасуактивноучествовалиувећембројуактивностиодважностизамладе.

 

Савет за социјалну заштиту

 

Члан 52.

            Савет за социјалну заштиту:

            1) Учествује у изради социјалних акционих планова за најугроженије делове у општини Жагубица који ће укључити анализу потреба најугроженијих група грађана, преглед постојећих ресурса за подмиривање тих потреба као и израду Акционих планова за побољшање могућих облика задовољења потреба;

            2) Припрема план рангирања по важности  потреба становништва у општини Жагубица;

            3) Учествује у оснивању партнерских радних група на нивоу општине за сваку од рангираних потреба (социјалних приоритета);

            4) Разматра пријављене предлоге од стране најразличитијих организација и институција који ће се финансирати из фонда за развој локалне заједнице;

            5) Учествује у промовисању партнерских активности;

            6) Идентификује приоритетне потребе и потребне помоћи како би стручни кадрови имали основу за адекватну анализу питања из домена социјалне политике;

            7)  Идентификује приоритетне потребе и потребне помоћи организацијама цивилног друштва укључујући и НВО, које се баве социјалним питањима као и друга тела на нивоу општине;

            8) Учествује у прибављању додатних финансијских средстава за реализацију програма наведеним у стратешким документима – Акционим плановима општине Жагубица и

            9) Обавља и све друге послове у складу са основним задацима и циљевима ради којих је образован.

 

Кориснички савет јавних служби

 

Члан 53.

            Скупштина општине образује Кориснички савет јавних служби као стално радно тело састављено од 9.чланова.

            Кориснички савет јавних служби разматра планове, програме и извештаје јавних служби и о свом ставу обавештава Скупштину општине и јавност.

            Кориснички савет јавних служби нарочито разматра остварени ниво квалитета и обима услуга јавних служби, као и цене комуналних производа и услуга, односно висину накнаде за услуге јавних служби.

            Чланове Корисничког савета бира Скупштина општине на предлог радних тела Скупштине општине, одборничких група и удружења грађана.

            Председник и најмање половина чланова Корисничког савета не могу бити из састава одборника, функционера и запослених у Општини, односно у јавним службама чији је оснивач Општина.

            Престанком мандата Скупштине општине престаје мандат члановима Корисничког савета.

Комисија за равноправност полова

 

Члан 54.

Комисија за равноправност полова прати остваривање равноправности полова, даје мишљењео предлозима прописа и одлука које доноси Скупштина општине, предлаже активности и предузимање мера, посебно оних којима се остварује политика једнаких могућности на нивоу Општине.

            У раду Комисије за равноправност полова могу, по позиву, учествовати и друга лица без права одлучивања.

 

Председник Скупштине

 

Члан 55.

Скупштина општине има председника Скупштине.

Председник Скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу са председником Општине и Општинским већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује акта која Скупштинаопштинедоноси и обавља друге послове утврђене овим статутом и пословником Скупштине општине.

 

Избор председника Скупштине

 

Члан 56.

Председник Скупштине се бира из реда одборника, на предлог најмањеједне трећине одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

Одборник може да учествује у предлагању само једног кандидата.

Ако у првом кругу гласања ниједан од предложених кандидата не добије већину, у другом  кругу гласаће се за два кандидата који су у првом кругу имали највећи број гласова.

У другом кругу изабран је кандидат који добије већину гласова од укупног броја одборника.

Ако ни у другом кругу ниједан од предложених кандидата не добије потребну већину гласова, понавља се поступак кандидовања и избора.

 

Разрешење председника Скупштине

 

 

 

Члан  57.

Председник скупштине може бити разрешен пре истека мандата:

 1. 1)на лични захтев,
 2. 2)на предлог најмање једне трећинеодборника.

Предлог се подноси у писаној форми и мора бити образложен.

Разрешење се врши на начин и по поступку који је предвиђен за његов избор.

 

Заменик председника Скупштине

 

Члан 58.

Председник Скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Заменик председника Скупштине бира се и разрешава на исти начин као и председник Скупштине.           

Секретар Скупштине

 

Члан 59.

Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.

Секретар Скупштине се поставља на четири године, на предлог председника Скупштине, и може бити поново постављен.

За секретара Скупштине општине може бити постављено лице са завршеним правним факултетом, положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године.

Скупштина општине може, на образложен предлог председника Скупштине општине, разрешити секретара и пре истека мандата.

Секретар има  заменика који га замењује у случају његове одсутности.

Заменик секретара Скупштине општине поставља се и разрешава на исти начин и под истим условима као и секретар.

Секретар Скупштине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима Скупштине општине.

Пословник Скупштине

 

Члан60.

Начин припреме, вођење и рад седнице Скупштине општине и друга питања везана за рад Скупштине уређују се њеним пословником.

Пословник доноси Скупштина општиневећином од укупног броја одборника.

 

 1. Извршни органи Општине

 

Извршни органи

 

Члан 61.

Извршни органи Општине су председник Општине и Општинско веће.

 

2.1. Председник Општине

 

Избор председника Општине

 

 

 

Члан 62.

Председника Општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

Председник Општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Председник Скупштине општине предлаже кандидата за председника Општине.

Кандидат за председника Општине предлаже кандидата за заменика председника Општине из реда одборника кога бира Скупштина општине на исти начин као председника Општине.

Неспојивост функција

 

Члан 63.

Председнику Општине и заменику председника Општине избором на ове функције престаје мандат одборника у Скупштини општине.

Председник Општине и заменик председника Општине на сталном су раду у Општини.

 

Надлежност

 

Члан 64.

Председник Општине:

 1. 1)представља и заступа Општину;
 2. 2)предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштинаопштине;
 3. 3)наредбодавац је за извршење буџета;
 4. 4)оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава;
 5. 5)даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;
 6. 6)одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи Општине, уз сагласност Дирекције за имовину Републике Србије;
 7. 7)усмерава и усклађује рад Општинске управе;
 8. 8)доноси појединачне акте за које је овлашћен законом овим статутом или одлуком Скупштине општине;
 9. 9)информише јавност о свом раду;
 10. 10)подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине;
 11. 11)образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 12. 12)врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима Општине.

 

            Председник Општине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима извршних органа Општине и Општинске управе.

 

2.2. Општинско веће

Састав и избор

 

Члан 65.

Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, као  и 7 члановаОпштинског већа.

Председник Општине је председник Општинског већа.

Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији.

Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.

Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника Општине.

 

 

Неспојивост функција

 

Члан 66.

Чланови Општинског већа не могу истовремено бити и одборници, а могу бити задужени за једно или више одређених подручја из надлежности Општине.

Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа престаје одборнички мандат.

 

Надлежност

 

Члан 67.

Општинско веће:

 1. 1)предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
 2. 2)непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
 3. 3)доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
 4. 4)врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;
 5. 5)решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
 6. 6)стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно аутономне покрајине;
 7. 7)поставља и разрешава Начелника Општинске управе;
 8. 8)образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 9. 9)информише јавност о свом раду;  
 10. 10)Општине;
 11. 11)врши друге послове које утврди Скупштина општине.

 

Положај председника Општине у Општинском већу

 

 

Члан 68.

Председник Општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице.

Председник Општине је одговоран за законитост рада Општинског већа.

 

Кворум за рад и одлучивање

 

Члан 69.

Општинско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја његових чланова.

Општинско веће одлучује већином гласова присутних чланова ако законом илиовим статутом  за поједина питања није предвиђена друга већина.

 

Пословник Општинског већа

 

Члан 70.

Организација, начин рада и одлучивања Општинског већа, детаљније се уређујуњеговим пословником, у складу са законом иовим статутом.

Привредни савет

 

Члан 71.

Општинско веће образује Привредни савет.

Привредни савет је надлежан да даје иницијативе везане за економски развој, разматра стратегије и планове економског развоја и прати спровођење планова и програма локалног економског развоја.

            Привредни савет о својим иницијативама и закључцима упознаје Скупштину општине, председника Општине и Општинско веће.

            Задаци, начин рада и одлучивања Привредног савета ближе се уређују Пословником Општинског већа.

 

Састав Привредног савета

 

Члан 72.

Председника  и 8чланова Привредног саветаименује Општинско веће на време трајања мандата Општинског већа.

            Чланове Привредног савета могу предлагати удружења грађана, месне заједнице, привредна удружења и предузетници.

Најмање једна трећина чланова Привредног савета мора бити из редова привредника и предузетника, односно из редова њихових удружења.

 

Подношење извештаја Скупштини општине

 

Члан 73.

Председник Општине и Општинско веће дужни су да редовно извештавају Скупштину општине, по сопственој иницијативи или на њен захтев,а најмање једном годишње,о извршавању одлука и других аката Скупштине општине.

 

Разрешење председника Општине

 

Члан74.

Председник Општине може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на образложен предлог најмање трећине одборника, на исти начин на који је изабран.

О предлогу за разрешење председника Општине мора се расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана достављања предлога председнику Скупштине општине.

Ако Скупштина не разреши председника Општине, одборници који су поднели предлог за разрешење не могу поново предложити разрешење председника Општине пре истека рока од шест месеци од одбијања претходног предлога.

 

Дејство разрешења председника Општине

 

Члан75.

Разрешењем председника Општине престаје мандат заменика председника Општине и Општинског већа.

 

Разрешење заменика председника Општине,односно члана Општинског већа

 

Члан 76.

Заменик председника Општине, односно члан Општинског већа, можебити разрешен пре истека времена на које јебиран, на предлог председника Општине или најмање једне трећине одборника, на исти начин на који јеизабран.

Истовремено са предлогом за разрешење заменика председника Општине или члана Општинског већа, председник Општине је дужан да Скупштини општине поднесе предлог за избор новог заменика председника Општине или члана Општинског већа, која истовремено доноси одлуку о разрешењу и о избору.

Председник Општине, заменик председника Општине или члан Општинског већа који су разрешени или су поднели оставку, остају на дужности и врше текуће послове, до избора новог председника Општине, заменика председника Општине или члана Општинског већа.

 

Престанак мандата извршних органа Општине

због престанка мандата Скупштине

 

Члан 77.

Престанком мандата Скупштинеопштинепрестаје мандат председнику Општине и Општинском већу, с тим да они врше текуће послове из своје надлежности до ступања на дужност новог председника Општине и Општинског већа, односно председника и чланова привременог органа ако је Скупштини мандат престао због распуштања Скупштине.

 

 1. Општинска управа

Општинска управа

 

Члан 78.

За вршење управних послова у оквиру права и дужности Општине и одређених стручних послова за потребе Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа, образује се Општинска управа.

 

Надлежност

 

Члан 79.

Општинска управа:

 1. 1)припрема прописеи другеактекоје доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;
 2. 2)извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;
 3. 3)решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
 4. 4)обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;
 5. 5)извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
 6. 6)обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;
 7. 7)доставља извештај о свом радуна извршењу пословаиз надлежности Општине и поверених послова, председнику Општине, Општинском већу и Скупштини општинепо потреби, анајмање једном годишње.

 

Начела деловања општинске управе

 

                Члан 80.

Општинска управа поступа према правилима струке, непристрасно и политички неутрално и дужна је да сваком омогући једнаку правну заштиту у остваривању права, обавеза и правних интереса.

Општинска управа дужна је да грађанима омогући брзо и делотворно остваривање њихових права и правних интереса.

            Општинскауправадужна једа грађанима дајепотребне податке и обавештењаи пружа правну помоћ.

Општинска управа дужна је да сарађујеса грађанимаи да поштује личност и достојанство грађана.

Организација Општинске управе

 

Члан 81.

Општинска управа образује се као јединствени орган.

У Општинској управи образују се организационе јединице за вршење сродних управних, стручних и других послова.

 

Руковођење

 

Члан 82.

Општинском управом руководи Начелник.

За начелника Општинске управе може бити постављено лице које има завршен правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци.

 

Постављење начелникаи заменика начелника Општинске управе

 

 

Члан 83.

Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година.

Начелник Општинске управеима заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Заменик начелника Општинске управе се поставља на исти начин и под истим условима као начелник.

Руководиоце организационих јединица у управи распоређује  начелник Општинске управе.

Одговорност начелника

 

Члан 84.

Начелник за свој рад и рад Општинске управе одговара Скупштини општине и Општинском већу у складу са овим статутом и одлуком о Општинској управи.

            Општинско веће може разрешити начелника, односно заменика начелника на основу образложеног предлога председника Општине или најмање две трећинечлановаОпштинског већа.

            Предлог за разрешење начелника, односно заменика начелника може поднети и најмање трећинаодборника Скупштине општине.

 

Јавно правобранилаштво

 

Члан 85.

            Јавно правобранилаштво је самосталан орган који у складу са Уставом, Законом и овим статутом предузима правне радње и користи правна средства пред судовима и другим надлежним органима ради остваривања имовинских права и интереса општине Жагубица, њених органа и организација.

            У вршењу функције из става 1. овог члана јавно правобранилаштво има положај законског заступника.

 

Члан 86.

            Функцију јавног правобранилаштва врши Општински јавни правобранилац.

За Општинског јавног правобраниоца може бити изабрано лице које има завршен правни факултет, положен правосудни испит и 3. година радног искуства у државним органима, правосуђу или привреди.

            Јавног правобраниоца бира и разрешава Скупштина општине на предлог председника општине, председника Скупштине општине или 1/3 одборника.

Члан 87.

            Јавни правобранилац одговара за свој рад и рад јавног правобранилаштва Скупштини општине и председнику општине.

            Јавни правобранилац не може бити позван на одговорност за мишљење дато у вршењу правобранилачке функције, а у поступку покренутом због кривичног дела учињеног у вршењу правобранилачке функције не може бити притворен без одобрења Скупштине.

 

Помоћници председника Општине

 

Члан 88.

Председник Општине поставља своје помоћнике у Општинској управи који обављају послове из појединих области (за економски развој, урбанизам, комуналне делатности, развој месних заједница и др.).

Помоћници председника Општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој Општине у областима за које су постављени и врше и друге послове утврђене актом о организацији Општинске управе.

У Општинској управи може се поставити највише три помоћника председника Општине.

Уређење Општинске управе

 

Члан 89.

Одлуку о Општинској управи доноси Скупштина општине на предлог Општинског већа.

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе доноси начелник уз сагласност Општинског већа.

 

Овлашћења у вршењу управног надзора

 

Члан 90.

Општинска управа у обављању управног надзора може:

 1. 1)наложити решењем извршење мера и радњи у одређеном року;
 2. 2)изрећи мандатну казну;
 3. 3)поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ и поднети захтев за покретање прекршајног поступка;
 4. 4)издати привремено наређење, односно забрану;
 5. 5)обавестити други орган, ако постоје разлози, за предузимање мера за којеје тај орган надлежан;
 6. 6)предузети и друге мере за које је овлашћена законом, прописом или општим актом.

Овлашћења и организација за обављање послова из става 1. овог члана, ближе се уређују одлуком Скупштине општине.

 

Примена прописа о управном поступку

 

Члан 91.

У поступку пред Општинском управом, у коме се решава о правима, обавезама и интересима грађана и правних лица, примењују се прописи о управном поступку.

 

Сукоб надлежности

 

Члан 92.

Општинско веће решава сукоб надлежности између Општинске управе и других предузећа, организација и установа кад на основу одлуке Скупштине општине одлучују о појединим правима грађана, правних лица или других странака.

Начелник Општинске управе решава сукоб надлежности између унутрашњих организационих јединица.

 

Услови за обављање управних послова

 

Члан 93.

Послове Општинске управе који се односе на остваривање права, обавеза и интереса грађана и правних лица могу обављати лица која имају прописану школску спрему, положен стручни испит за рад у органима државне управе и одговарајуће радно искуство, у складу са законом и другим прописом.

 

Изузеће

 

Члан 94.

О изузећу начелника Општинске управе решава Општинско веће.

О изузећу службеног лица у Општинској управи решава начелник.

 

 

V.  НЕ­ПО­СРЕД­НО УЧЕ­ШЋЕ ГРАЂА­НА  У ОСТВА­РИ­ВА­ЊУЛОКАЛНЕ                  САМОУПРАВЕ

 

Облици непосредног учешћа грађана

 

Члан  95.

Гра­ђа­ни Оп­шти­не не­по­сред­но уче­ству­ју у оства­ри­ва­њу по­сло­ва Оп­шти­не пу­тем гра­ђан­ске ини­ци­ја­ти­ве, збо­ра гра­ђа­на и ре­фе­рен­ду­мом.

 

Грађанска иницијатива

 

Члан 96.

Гра­ђа­ни пу­тем гра­ђан­ске ини­ци­ја­ти­ве пред­ла­жу Скуп­шти­ни оп­шти­не до­но­ше­ње ак­та ко­јим ће се уре­ди­ти од­ре­ђе­но пи­та­ње из надлежности Општине, про­ме­ну ста­ту­та или дру­гих ака­та и рас­пи­си­ва­ње ре­фе­рен­ду­ма у скла­ду са за­ко­ном.

Општинска управа има обавезу да пружи стручну помоћ грађанима приликом формулисања предлога садржаног у грађанској иницијативи.

Гра­ђан­ска ини­ци­ја­ти­ва пу­но­ва­жно је по­кре­ну­та ако је ли­ста пот­пи­сни­ка грађанске ини­ци­ја­ти­ве са­ста­вље­на у скла­ду са за­ко­ном и ако је исту пот­пи­са­ло нај­ма­ње пет одсто би­ра­ча Оп­шти­не, ко­ји су упи­са­ни у би­рач­ки списак према последњем званично објављеном решењу о закључењу бирачког списка за избор одборника Скупштине општине, ако законом или овим статутом није другачије предвиђено.

О пред­ло­гу из ста­ва 1. ово­га чла­на, Скуп­шти­наопштинеје ду­жна да одр­жи рас­пра­ву и да до­ста­ви обра­зло­жен од­го­вор гра­ђа­ни­ма у ро­ку од 60 да­на одданадо­би­ја­ња пред­ло­га.

Поступак и процедура спровођења грађанске иницијативе уредиће се посебном одлуком Скупштине општине

Збор грађана

 

Члан 97.

Збор грађана расправља и даје предлоге о питањима из надлежности органа Општине.

 

Сазивање збора

 

Члан  98.

Збор гра­ђа­на са­зи­ва се за на­се­ље­но ме­сто или део на­се­ље­ног ме­ста,ко­ји мо­же би­ти: за­се­ок, ули­ца, део град­ског на­се­ља, под­руч­је ме­сне за­јед­ни­цеили другог облика месне самоуправе.               

Збор гра­ђа­на са­зи­ва пред­сед­ник Оп­шти­не, председник Скупштине општине, овлашћени представник месне заједнице или другог облика месне самоуправе,најмање20 грађана са пребивалиштем на подручју за које се збор сазива и најмање једна четвртина одборника, нај­ма­ње осам да­на пре да­на одр­жа­ва­ња.

Општинска управа има обавезу да пружи помоћ сазивачу у сазивању и припремању одржавања збора грађана.

Предлог за сазивање збора може упутити орган општине надлежан за одлучивање о питању које се разматра на збору.

О са­зва­ном збо­ру, гра­ђа­ни се оба­ве­шта­ва­ју ис­ти­ца­њем ак­та о са­зи­ва­њу збо­ра на огласној та­бли, пре­ко сред­ста­ва ин­фор­ми­са­ња или на дру­ги уоби­ча­јен на­чин.

Сазивач је у обавези да обавести општинску управуо одржавању збора.

 

Рад збора и утврђивањеставова збора

 

Члан 99.

Збором грађана председава сазивач или лице које он овласти.

Збор грађана разматра предлоге и заузима ставове о њима ако му присуствујепет одстобирачапрема последњем званично објављеном решењу о закључењу бирачког списка за избор одборника Скупштине општине,са подручја за које језбор сазван.

Право учешћа у разматрању питања, покретању иницијатива и предлагању појединих решења, имају сви пунолетни грађани Општине.

Право одлучивања на збору грађана имају и грађани чије је пребивалиште или имовина на подручју за које је збор сазван.

Одлуке на збору грађана се доносевећиномприсутних грађана са правом одлучивања.

Општинскауправа дужна је да пружи стручну помоћ грађанима приликом формулисања предлога, односно захтева збора грађана, а пре њиховог упућивања надлежним органима Општине.

Начин рада и начин утврђивања ставова збора уређују се одлуком Скупштине општине.

 

Поступање надлежног органа Општине по одржаном збору

 

Члан 100.

Органи општинедужни су да у року од 60 дана од дана одржавања збора грађана, размотре захтеве и предлоге грађана, заузму став о њима, односно донесу одговарајућу одлуку или меру и о томе обавесте грађане.

           

Референдум

 

Члан 101.

Скуп­шти­на оп­шти­не мо­же на соп­стве­ну ини­ци­ја­ти­ву, ве­ћи­ном гла­со­ва од укуп­ног бро­ја од­бор­ни­ка, да рас­пи­ше ре­фе­рен­дум о пи­та­њи­ма из сво­га де­ло­кру­га.

Скуп­шти­на оп­шти­не ду­жна је да рас­пи­ше ре­фе­рен­дум о пи­та­њу из сво­га де­ло­кру­га на зах­тев гра­ђа­на Оп­шти­не.

Зах­тев гра­ђа­на из става 2. овог члана пу­но­ва­жан је ако је ли­ста пот­пи­сни­ка зах­те­ва са­ста­вље­на у скла­ду са за­ко­ном и ако је исту пот­пи­са­ло нај­ма­ње 10 одсто би­ра­ча Оп­шти­не, према последњем званично објављеном решењу о закључењу бирачког списка за избор одборника Скупштине општине.

Од­лу­ка пу­тем ре­фе­рен­ду­ма до­не­та је ако се за њу из­ја­сни­ла ве­ћи­на гра­ђа­на ко­ја је гла­са­ла, под усло­вом да је гла­са­ло ви­ше од по­ло­ви­не укуп­ног бро­ја гра­ђа­на Оп­шти­не.

Одлука донета на референдуму обавезујућа је.

Поступак и процедура спровођења референдума уредиће се посебном одлуком Скупштине општине.

 

Ре­фе­рен­дум на де­лу те­ри­то­ри­је Оп­шти­не

 

Члан  102.

Скуп­шти­на оп­шти­не ду­жна је да рас­пи­ше ре­фе­рен­дум на де­лу те­ри­то­ри­је Оп­шти­не о пи­та­њу ко­је се од­но­си на по­тре­бе, од­но­сно ин­те­ре­се ста­нов­ни­штва то­г де­ла те­ри­то­ри­је, ако је ли­ста пот­пи­сни­ка зах­те­ва за рас­пи­си­ва­ње ре­фе­рен­ду­ма са­ста­вље­на у скла­ду са за­ко­ном и ако је исту пот­пи­са­ло нај­ма­ње 10 одсто би­ра­ча према последњем званично објављеном решењу о закључењу бирачког списка за избор одборника Скупштине општине, са де­ла те­ри­то­ри­је Оп­шти­не за ко­ју се тра­жи рас­пи­си­ва­ње ре­фе­рен­ду­ма.

 

Притужбе грађана

 

Члан 103.

Органи и службе Општинедужни су да грађанима у остваривању њихових права и обавеза дају потребне податке, објашњења и обавештења.

Органи и службе Општинедужни су да свима омогуће подношење притужби на свој рад и на неправилан рад и однос запослених у општинскојуправи.

Органи и службеОпштинедужни су да испитају наводе истакнуте у притужби, који указују на пропусте и неправилности у њиховом раду и да у складу са законом покрену одговарајући поступак за санкционисање и отклањање пропуста и неправилности.

Органи и службе Општине дужни су да дају подносиоцу притужбе, одговоре и информације о томе  да ли је и како по притужби поступљено у року од 30 дана, ако подносилац притужбе то захтева.

 

VI.  ДРУГИ ОБЛИЦИ УЧЕШЋА ГРАЂАНА У ПОСЛОВИМА ОПШТИНЕ

 

Савет за развој oпштине

 

Члан 104.

Оснива се Савет за развој општине као самостално радно тело.

Савет за развој општине:

 1. 1)иницира утврђивање приоритетау области развоја Општине;
 2. 2)учествује у израдистратешкихи појединачнихпланова развојау областима од значаја за развој Општине;
 3. 3)подстиче развој ипратипартнерства између Општинеи надлежних органа и организација, месних заједница и удружења грађана,у циљу стварања и спровођења развојних пројеката;
 4. 4)иницира и учествује у утврђивању локалнеполитикеи мераусоцијалној заштити, образовању, здравственој заштити, запошљавању, одрживом развоју, као и у другим областима од значаја за развој Општине;
 5. 5)предлаже моделе финансирања активности у области социјалне политике, образовања, здравственезаштите, запошљавања, одрживогразвоја, као и у другим областима од значаја за развој Општине;
 6. 6)иницираприпрему пројеката или учешће у програмима или пројектима у циљу унапређења услуга и обезбеђења права грађана,која су у надлежности Општине;
 7. 7)прати и даје мишљење о реализацијистратешких и појединачних плановаразвоја Општине;
 8. 8)даје мишљење о предлозимаразвојнихпројеката у општини који се делимично или потпуно финансирају из буџета општине, прати њихово остваривање и даје своје мишљење о томе, надлежном органу Општине;
 9. 9)на основу одлукенадлежногоргана Општине учествујеу партнерским програмима и пројектима које спроводи Општина са републичким и покрајинским органима и установама, јединицама локалне самоуправеидомаћим и међународним организацијама и партнерима.

 

Састав и мандат Савета за развој општине

 

Члан 105.

Савет за развој општине има 9чланова

Чланови Савета за развој општине бирају се на период од четири године, а по истеку мандата могу бити поново изабрани.

ЧлановеСавета за развој општине бираСкупштина општине из редоваграђана и стручњака у областима од значаја за локалну самоуправу, на предлог председника Општине, Општинског већа, одборничких група, месних заједница, удружења грађана, струковних и професионалних удружења или јавних служби Општине, водећи рачуна о равноправности полова и заступљености припадника националних мањина.

За члана Саветаза развој општинеможе бити изабран кандидат којииспуњаванајмање један од следећих услова:

 1. доказану стручност и дугогодишње ангажовање на унапређењу Општине у питањима од значаја за развој Општине;
 2. активно учешће у већем броју реализованих активности пројеката од важности за Општину;
 3. вишегодишње искуство и доказана стручност у професионалном раду у установама и организацијамаи удружењима грађанау областима од значаја за Општину, као што су:локални економски развој;туризам, пољопривреда, комунална инфраструктура и урбанистички развој, култура, просвета, здравствена и социјална заштита и др.

 

Начин рада Савета за развој општине

 

Члан 106.

            Председник Савета за развој општине организује радСавета за развој општине, сазива и председаваседницама, остварује сарадњуса органима Општине, и обављадруге послове утврђене пословником Савета за развој општине.

            Председника Савета за развој општине бирају чланови Савета за развој општине у складу са пословником Савета за развој општине.

СедницеСавета за развој општине сазива председник Савета најмање једном у три месеца илина писани захтев органа Општине или једне трећине чланова Саветаза развој општине у року од 15 дана од дана подношењaзахтева.

Стручне и административне послове у вези са радом Савета за развој општине обавља Општинска управа.

Средства за рад Савета обезбеђују се из буџета Општине, а могу се обезбеђивати и из других извора, у складу са законом.

Начин рада Савета за развој општине ближе се уређује пословником Савета за развој општине.

Јавна анкета

 

Члан 107.

Органи Општине могу консултовати грађане о питањима из своје надлежности.

Консултације из става 1. овог члана врше се путем јавне анкете.

 

Јавна расправа

 

Члан 108.

Органи Општине дужни су да одрже најмање једну јавну расправу:

 1. 1)у току поступкаусвајањаодлуке о буџету Општине;
 2. 2)у току поступкаутврђивања стопе изворних прихода Општине;
 3. 3)у току поступка усвајања стратешких и акционих планова развоја;
  1. 4)у току поступка усвајања годишњег и ванредног извештаја о раду Општинске управе;
  2. 5)пре подношења извештаја Скупштини општине о резултатима конкурса за избор директора јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач или већински власник Општина, а у циљу представљања квалификација и програма три најбоље рангирана кандидата;
  3. 6)најмање 15 дана пре давања сагласности Скупштине општине на планове рада и развоја, односно на годишњи програм пословања предузећа, установе и друге организације чији је оснивач или већински власник Општина, а у циљу представљања планова рада и развоја односно годишњих планова пословања на јавној расправи на којој ће обавезно учествовати директор, као и најмање три члана управног одбора и један члан надзорног одбора предузећа, установе, односно другеорганизацијекоја је поднела план рада и развој, односно годишњи програм пословања;
  4. 7)најмање 15 дана пре дана доношења одлуке о усвајању извештаја о раду предузећа, установа и других организација које врше јавну службу у Скупштини општине, а у циљу представљања извештаја на јавној расправи на којој ће обавезно учествовати директор предузећа, установе и друге организацијечији је оснивач или већински власник Општина, као и чланови управног и надзорног одбора;
  5. 8)најмање 15 дана пре дана доношења одлуке о поверавању послова из надлежности Општине правном или физичком лицу, Скупштина општине је дужна да одржи јавну расправу о предлогу одлуке;
  6. 9)најмање 15 дана пре закључења уговора о поверавању послова из надлежности Општине правном или физичком лицу, Скупштина општине је дужна да организује јавну расправу о садржини уговора;
  7. 10)ако Привредни саветобавести Скупштину општине да се одређеним предлогом одлуке или другог акта Скупштине општине, односно председника Општине утиче на положај привредних субјеката, а нарочито ако се ради о програмима подршке привреди односно о измени политике локалних јавних прихода;
  8. 11)и у другим случајевима предвиђеним законом, Статутом и одлукама Скупштине општине.

Организовање јавне расправе

 

Члан 109.

Јавна расправа, у смислу овог статута, подразумева отворени састанак представника надлежних органа Општине, односно јавних служби са заинтересованим грађанима и представницима удружења грађана и средстава јавног обавештавања.

            Скупштина општине је дужна да грађанима из свих делова Општине омогући учешће у јавним расправама.

            Председник Скупштине општине организује јавну расправу у случајевима предвиђеним овим статутом и одлукама Скупштине општине, на иницијативу органа и тела Општине, као и на сопствену иницијативу.

Председник Скупштине општине позива одговарајуће представнике органа Општине и јавних служби чији је оснивач Општина да учествују у јавној расправи.

            Председник Скупштине општине дужан је да редовно обавештава Скупштину општине о неодазивању лица из става 4. овог члана.

            О току јавне расправе сачињава се белешка која се доставља свим органима Општине.

            Скупштина општине уређује начин обавештавања јавности о одржавању јавне расправе, као и начин на који ће се обезбедити увид јавности у садржај бележака о одржаним јавним расправама.

            Скупштина општине је дужна да о одржавању јавне расправе обавести грађане путем средстава јавног информисања.

 

VII.  МЕ­СНА СА­МО­У­ПРА­ВА

 

Облици месне самоуправе

 

Члан 110.

Ради задовољавања потреба и интереса од непосредног значаја за грађане са дела територије Општине, у Општини се образују месне заједнице и други облици месне самоуправе.

Месна заједница се образује за једно или више села. Уколико се месна заједница образује за више села, у сваком селу се могу образовати месни одбори.

 

Правни статус месне самоуправе

 

Члан 111.

Ме­сна за­јед­ни­цаодносно други облик месне самоуправеима свој­ство прав­ног ли­ца у окви­ру права и дужности утврђених овим статутом и одлуком о оснивању.

Месни одбори немају својство правног лица.

 

Оснивање, промена подручја и укидањемесне самоуправе

 

Члан  112.

Предлогза оснивање нове месне заједнице, промену подручја и укидање месне заједнице односно других облика месне самоуправе могу поднети председник Општине, најмање четвртина одборника, Савет месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе или грађани са пребивалиштем на територији на коју се предлог односи, путем грађанске иницијативе.

О оснивањунове месне заједнице, промени подручја и укидању месне заједнице односно другог облика месне самоуправе одлучује Скупштина општине већином од укупног броја одборника.

Скупштина општине дужна је да пре доношења одлуке о оснивању нове месне заједнице, промени подручја и укидању месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе прибави мишљење грађана са дела територије Општине на који се предлог односи. Скупштина општине дужна је да пре доношења одлуке о промени подручја, односно укидању месне заједнице или другог облика месне самоуправе, прибави и мишљење Савета месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе на које се предлог односи.  

 

Јавност рада

 

Члан 113.

Рад органа месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе јаван је.

      Јавност рада и обавештавање грађана нарочито се обезбеђује:

 1. 1)обавезним јавним расправама:
 2. 2)истицањем дневног реда и материјала за седницу Савета месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе, као и предлога одлука месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе на огласној табли, односно, огласном простору који је доступан највећем броју грађана, истицањем усвојених одлука и других аката, као и обавештавањем грађана о седницама Савета месне заједнице односно другог облика месне самоуправе, о зборовима грађана и другим скуповима од локалног интереса, најмање осам дана пре дана њиховог најављеног одржавања;
 3. 3)правом грађана да остварују увид у записнике и акте Савета месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе и присуствују седницама Савета месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе.
 • о предлогу финансијског плана месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе,
 • о завршном рачуну месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе,
 • о годишњим извештајима о раду месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе,
 • у другим приликама када органи Општине или месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе то одлуче;

Уколико се месна заједница оснива за више села, Савет месне заједнице дужан је да обезбеди постављање огласне табле, односно да обезбеди огласни простор за истицање обавештења из става 2. у сваком од села.

Јавност рада и обавештавање грађана ближе се уређују статутом месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе.

 

Савет месне заједнице

 

Члан 114.

У месној заједници, односно другом облику месне самоуправе образује се Савет месне заједнице као представничко тело грађана.

Послови и задаци Савета, број чланова Савета и начин одлучивања у Савету уређују се статутом месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе.

Изборе за Савет месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе расписује председник Скупштине општине, а по правилу одржавају се у исто време када и општи избори за одборнике Скупштине општине.

Органи месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе бирају се непосредним, тајним гласањем на основу општег и једнаког изборног права. Сваки грађанин са пребивалиштем на подручју месне заједнице или другог облика месне самоуправе, који је навршио 18 година живота има право да бира и да буде биран у органе месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе.

Право предлагања кандидата за члана Савета месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе има најмање десет грађана са подручја месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе са бирачким правом на том подручју. На гласачком листићу уписују се имена и презимена свих кандидата, њихова година рођења и занимање.

Изабрани су они кандидати који су добили највећи број гласова до броја чланова који се бирају.

Чланство у органима месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе престаје:

- оставком,

- због безусловне осуде на казну затвора,

- због потпуног или делимичног губљења пословне способности,

- због губљења држављанства Републике Србије или промене пребивалишта ван подручја месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе,

- опозивом или смрћу.

Начин избора органа месне заједнице или другог облика месне самоуправе ближе се уређује одлуком о месној самоуправи.

 

Средства за рад

 

Члан  115.

Сред­ства за рад ме­сне за­јед­ни­це, од­но­сно дру­гог об­ли­ка ме­сне са­мо­у­пра­ве обезбеђују се из:

 1. 1)сред­става обезбеђених у буџету Општине;
 2. 2)сред­става ко­ја гра­ђа­ни обез­бе­ђу­ју са­мо­до­при­но­сом;
 3. 3)донација;
 4. 4)прихода које месна заједница оствари својом активношћу.

Средства која Општина преноси месној заједници обезбеђују се у буџету Општине посебно за сваку месну заједницу, по наменама:

 1. 1)средства за рад органа месне заједнице за текуће трошкове;
 2. 2)средства за обављање послова који су поверени месној заједници;
 3. 3)средства за суфинансирање програма самодоприноса, који је уведен за подручје или део подручја месне заједнице;
 4. 4)средства за суфинансирање програма изградње комуналне инфраструктуре у коме грађани учествују са најмање 1. одсто средстава;
 5. 5)средства за рад месних одбора.

Средства за финансирање месне самоуправе обезбеђују се у буџету Општине у висини од најмање 1 одсто укупно остварених буџетских прихода у протеклој години умањених за приход од задуживања.

Износ средстава из става 3. овог члана не обухвата средства која се у буџету Општине издвајају за капитална улагања на основу програма уређења јавног и осталог грађевинског земљишта.

Ме­сна за­јед­ни­ца, од­но­сно дру­ги об­лик ме­сне са­мо­у­пра­ве ко­ри­сти сред­ства у скла­ду са финансијским планом, на који сагласност даје надлежни орган Општине.

 

Поверавање послова месној самоуправи

 

Члан 116.

Од­лу­ком скуп­шти­не  Оп­шти­не мо­же се свим и по­је­ди­ним ме­сним за­јед­ни­ца­ма, односно другим облицима месне самоуправе поверитивр­ше­ње од­ре­ђе­них по­сло­ва из надлежности Општине, уз обез­бе­ђи­ва­ње за то по­треб­них сред­ста­ва.

При по­ве­ра­ва­њу по­сло­ва по­ла­зи се од то­га да ли су ти по­сло­ви од не­по­сред­ног и свакоднев­ног зна­ча­ја за жи­вот ста­нов­ни­ка ме­сне за­јед­ни­це, односно другог облика месне самоуправе.

 

Организовање рада Општинске управе у месним заједницама

 

Члан 117.

За обављање одређених послова из надлежности Општинске управе,може се организовати рад Општинске управе у месним заједницама.

Послове из става 1. овог члана одређује председник Општине на предлог начелника Општинске управе.

 

VIII.  САРАДЊА И УДРУЖИВАЊЕ  ОПШТИНЕ

 

Сарадња и удруживање Општинеса општинама и градовима у земљи

 

Члан118.

            Оп­шти­на, њени органи и службе, као и предузећа, установе и друге организације чији је оснивач, удру­жу­је се и оства­ру­је са­рад­њу са другим оп­шти­на­ма и гра­до­ви­ма ињиховим органима и службама уобластима од заједничког интереса ира­ди њиховог оства­ри­ва­ња могу удруживати средства и образовати заједничке органе, предузећа, установе и друге организације и установе, у складу са законом и Статутом.

           

Сарадња са територијалним заједницама

 и јединицама локалне самоуправе других држава

 

Члан 119.

Општи­на мо­же да оства­ру­је са­рад­њу у областима од заједничког интереса са одговарајућим територијалним заједницама и општинама и градовима у другим државама, у оквиру спољне политике Републике Србије, уз поштовање територијалног јединства и правног поретка Републике Србије, у складу са Уставом и законом.  

            Од­лу­ку о са­рад­њи са одговарајућим територијалним заједницама, оп­шти­на­ма и гра­до­ви­ма до­но­си Скуп­шти­на оп­шти­не, уз сагласност Владе Републике Србије.

Споразум или други акт о успостављању сарадње потписује председник Општине или лице које он овласти.

Акт из става 3. овог члана објављује се после прибављања сагласности Владе Републике Србије.

Удруживање у асоцијације градова и општина

 

Члан 120.

Оп­шти­на мо­же би­ти оснивач или при­сту­па­ти асо­ци­ја­ци­јама гра­до­ва и оп­шти­на.

Општина оснива и приступа асоцијацијама градова и општина ради унапређења развоја локалне самоуправе, њене заштите и остваривања заједничких интереса. Општина, такође, кроз чланство у асоцијацијама размењује искуства и остварује сарадњу са градовима и општинама у земљи и другим државама, учествује у за­сту­па­њу сопственог и заједнички утврђеног интереса пред др­жав­ним ор­га­ни­ма по­себ­но у по­ступ­ку до­но­ше­ња за­ко­на и дру­гих ака­та од з­на­ча­ја за за­шти­ту, уна­пре­ђе­ње и фи­нан­си­ра­ње ло­кал­не са­мо­у­пра­ве, као и дру­гих про­пи­са од з­на­ча­ја за оства­ри­ва­ње по­сло­ва градова и општина.

 

Сарадња са невладиним и другим организацијама

 

Члан 121.

            Органи Општине могу сарађивати са невладиним организацијама, хуманитарним и другим организацијама, интересу Општине и њених грађана.

 

IX.  ЗА­ШТИ­ТА  ЛО­КАЛ­НЕ СА­МО­У­ПРА­ВЕ

 

Заштита права Општине

 

Члан  122.

За­шти­та пра­ва Оп­шти­не обез­бе­ђу­је се на на­чин и по по­ступ­ку утвр­ђе­ном за­ко­ном.

 

Покретање поступка за оцену уставности и законитости

 
Члан 123.
            Скупштина општине покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу.
 
Право жалбе Уставном суду
 
Члан 124.
     Председник Општине има право жалбе Уставном суду ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине.
 

Заштитник грађана

 

Члан  125.

У Оп­шти­нисе установљава заштитник грађана.

Заштитник грађана штити права грађана од повреда учињених од стране Општинске управе као и установа, органа и организација који врше јавна овлашћења, а чији оснивач је Општина;  контролише рад Општинске управе и штити право грађана на локалну самоуправу, ако је реч о повреди прописа и општих аката Општине.

Заштитник грађана може имати заменика. На предлог заштитника грађана Скупштина општине одлучује о установљењу, о броју заменика и подручју њиховог рада, као и о избору заменика.

Самосталност и независност

 

Члан 126.

Заштитник грађана поступа и делује на основу и у оквиру Устава, закона, потврђених међународних уговора и општеприхваћених правила међународног права као и Статута општине.

У свом деловању заштитник грађана се руководи принципима законитости, непристрасности, независности и правичности.

Одлуком Скупштине општине ближе се уређују начин обраћања заштитнику грађана и правила поступања и рада заштитника грађана.

Поступање заштитника грађана

 

Члан 127.

О појавама незаконитог и неправилног рада Општинске управе и јавних служби које врше јавна овлашћења, а чији је оснивач Општина, којима се крше права или интереси грађана, заштитник грађана упозорава ове органе и службе, упућује им критике, даје препоруке за рад, иницира покретање поступака за отклањање повреда права и о томе обавештава јавност.

            У домену заштите људских и мањинских права, заштитник грађана:

 1. 1)прати остваривање људских и мањинских права и даје препоруке за унапређење остваривања људских и мањинских права;
 2. 2)прикупља информације о примени закона и других прописа из области људских права и права на локалну самоуправу;
 3. 3)саставља годишњи извештај о остваривању људских и мањинских права;
 4. 4)обавештава ширу јавност о кршењу људских и мањинских права;
 5. 5)прима и испитује представке које се односе на повреду људских и мањинских права;
 6. 6)посредује у мирном решавању спорова везаних за кршење људских права;
 7. 7)иницира покретање одговарајућих поступака пред надлежним органима у случају кршења људских права;
 8. 8)организује и учествује у организовању стручних састанака, саветовања и кампања информисања јавности о питањима значајним за остваривање људских и мањинских права;
 9. 9)иницира и подстиче образовање о људским и мањинским правима;
 10. 10)обавља и друге послове утврђене законом, Статутом и одлуком Скупштине општине.

У обављању својих надлежности заштитник грађана сарађује са заштитницима грађана у општинама, као и са Заштитником грађана у Републици.

 

Избор заштитника грађана

 

Члан 128.

Заштитника грађана бира и разрешава Скупштина општине већином од укупног броја одборника.

Предлог за избор заштитника грађана подноси одборничка група или најмање трећина одборника.

Заштитник грађана се бира на период од пет година и може још једном бити биран на тај положај.

За заштитника грађана може бити бирано лице које, поред општих услова за стицање бирачког права (држављанство, пунолетство, пословна способност, пребивалиште на подручју Општине), има најмање пет година професионалног искуства на пословима у области заштите људских и мањинских права, ужива морални интегритет и није осуђивано нити се против њега води кривични поступак.

Заштитник грађана не може бити члан политичке странке и не може обављати ниједну јавну функцију нити било коју професионалну делатност.

 

Разрешење заштитника грађана

 

Члан 129.

Заштитник грађана се разрешава дужности пре истека мандата ако буде осуђен за кривично дело на казну затвора, ако не обавља послове из своје надлежности на стручан, непристрасан, независан и савестан начин или се налази на положајима (функцијама), односно обавља послове који су неспојиви са положајем заштитника грађана.

Предлог за разрешење заштитника грађана може поднети одборничка група или најмање трећини одборника.

О разрешењу заштитника грађана одлучује Скупштина општине већином од укупног броја одборника.

На разрешење заменика заштитника грађана сходно се примењују одредбе о разрешењу заштитника грађана.

 

Подношење извештаја Скупштини општине

 

Члан 130.

Заштитник грађана доставља годишњи извештај Скупштини општине.

Ако процени да је то потребно због разматрања одређених питања, заштитник грађана може Скупштини општини достављати и ванредне извештаје.

Скупштина општине разматра извештаје заштитника грађана на првој наредној седници.

 

Право присуствовања седницама Скупштине општине

 и њених радних тела

 

Члан 131.

Заштитник грађана има право да присуствује седницама Скупштине општине и радних тела Скупштине општине, као и да учествује у расправи када се расправља о питањима из његове надлежности.

Средства за рад заштитника грађана

 

Члан 132.

Средства за рад заштитника грађана обезбеђују се убуџетуОпштине, а могу се обезбеђивати и из других извора, у складу са законом.

 

Савет за међунационалне односе

 

Члан 133.

Може  се основатиСавет за међунационалне односе као самостално радно тело које чине представници српског народа и националних мањина, у складу са законом.

Савет разматра питања остваривања, заштите и унапређивања националне равноправностиу Општини, а посебно у областима културе, образовања, информисања и службене употребе језика и писма; учествује у утврђивању општинских планова и програма који су од значаја за остваривање националне равноправности и предлаже мере за постизање националне равноправности; предлаже изворе, обим и намену буџетских средстава за остваривање националне равноправности.

Савет за међунационалне односе промовише међусобно разумевање и добре односе међу свим заједницама које живе у општини.

            Избор и састав Савета за међунационалне односе, начин одлучивања савета, подношење извешаја савета Скупштини општине Жагубица, заштита права припадника српског народа и националних мањина, пословник о раду савета и средства за рад савета биће регулисани посебном одлуком Скупштине општине Жагубица.

 

X.  АК­ТИ ОП­ШТИ­НЕ 

 

Акти Општине

 

Члан 134.

У вр­ше­њу по­сло­ва из своје надлежностиОп­шти­на до­но­си од­лу­ке, пра­вил­ни­ке, на­ред­бе, упут­ства, ре­ше­ња, за­кључ­ке, пре­по­ру­ке и дру­ге по­треб­не ак­те.

 

Хијерархија аката Општине

 

Члан135.

Од­лу­ке и оп­шти ак­ти Скуп­шти­не оп­шти­не мо­ра­ју би­ти са­гла­сни са за­ко­ном и овим ста­ту­том.

Ак­ти пред­сед­ни­ка Оп­шти­не и Оп­штин­ског ве­ћа мо­ра­ју би­ти са­гла­сни са за­ко­ном, овим ста­ту­том, од­лу­ка­ма и оп­штим ак­ти­ма Скуп­шти­не оп­шти­не.

Ак­ти Оп­штин­ске упра­ве мо­ра­ју би­ти са­гла­сни са за­ко­ном, овим ста­ту­том, од­лу­ка­ма и оп­штим ак­ти­ма ор­га­на Оп­шти­не.

 

Објављивање и ступање на снагу  општих аката

 

Члан  136.

Оп­шти ак­ти ор­га­на Оп­шти­не об­ја­вљу­ју се у „Слу­жбе­ном гласнику'' оп­шти­не Жагубица.

            Ак­ти из ста­ва 1. овог чла­на сту­па­ју на сна­гу осмог дана од да­на об­ја­вљ­и­ва­ња, осим ако до­но­си­лац у по­ступ­ку до­но­ше­ња не утвр­ди да по­сто­је оправ­да­ни раз­ло­зи да исти сту­пи на сна­гу и ра­ни­је.

Оста­ли ак­ти Општине об­ја­вљу­ју се у „Слу­жбе­ном гласнику'' оп­шти­не Жагубица ка­да је то тим ак­ти­ма пред­ви­ђе­но.

 

XI. ТУ­МА­ЧЕ­ЊЕ,  ДО­НО­ШЕ­ЊЕ И ПРО­МЕНА СТА­ТУ­ТА

 

Аутентично тумачење Статута

 

Члан  137.

Аутен­тич­но ту­ма­че­ње Статута да­је Скуп­шти­на оп­шти­не на пред­лог Општинског већа.

 

Поступак за промену или доношење Статута

 

Члан  138.

Пред­лог за до­но­ше­ње или про­ме­ну Ста­ту­та оп­шти­не мо­же под­не­ти нај­ма­ње 10одстоби­ра­ча Оп­шти­не, једна тре­ћи­на од­бор­ни­ка, пред­сед­ник Оп­шти­не и над­ле­жно рад­но те­ло Скуп­шти­не оп­шти­не.

Пред­лог се под­но­си у пи­са­ном об­ли­ку са обра­зло­же­њем.

О пред­ло­гуиз става 1. овог чланаСкуп­шти­на од­лу­чу­је ве­ћи­ном гла­со­ва од укуп­ног бро­ја од­бор­ни­ка.

Ка­да Скуп­шти­на оп­шти­не од­лу­чи да се при­сту­пи до­но­ше­њу или про­ме­ни Статута оп­шти­не, истом од­лу­ком од­ре­ђу­је на­чинипо­сту­пак до­но­ше­ња, од­но­сно про­ме­не Ста­ту­та и име­ну­је Коми­си­ју за из­ра­ду на­цр­та ак­та о до­но­ше­њу или про­ме­ни Ста­ту­та оп­шти­не.

Скуп­шти­наопштинеусва­ја акт о до­но­ше­њу или про­ме­ни Ста­ту­та ве­ћи­ном гласо­ва од укуп­ног бро­ја од­бор­ни­ка.

 

XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗА­ВР­ШНЕ ОД­РЕД­БЕ

 

Усклађивање прописа Општинеса овим статутом

 

Члан 139.

Прописи Општине ускладиће се са одредбама овог статута у року од шест месеци  од дана ступања на снагу овог статута.

Прописи Општине остају на снази до њиховог усклађивања са овим статутом.

 

Образовање савета за развој општине

 

Члан 140.

Прву седницу Савета за развој општине сазваће председник Скупштине општине у року од 15 дана од дана избора чланова Савета.

До доношења Пословника Савета за развој општине, права и дужности председника Савета вршиће најстарији члан Савета.

 

 

Престанак важења Статута

 

Члан  141.

Да­ном сту­па­ња на сна­гу овог ста­ту­та, пре­ста­је да ва­жи Ста­тут оп­шти­не Жагубица(„Општински слу­жбе­ни гласник''  број 8/2002).

 

Ступање на снагу

 

Члан  142.

Овај ста­тут сту­па на сна­гу осмог да­на од да­на об­ја­вљи­ва­ња у „Слу­жбе­ном гласнику''оп­шти­не Жагубица.

С К У П Ш Т И Н А   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА

 

Број: I-01-020-597/08

Датум: 29. август 2008. године                                            

                                                                                                       П Р Е Д С Е Д Н И К

                                                                                                         Миодраг Буцкић с.р.

 

                                                                                                                  За тачност

                                                                                                            С Е К Р Е Т А Р

                                                                                                               Жељко Илић                        

Statut opstine-dugme

Strategije-dugme

prostor urban 1

test

Vazni telefoni-dugme

informator

ПИТАЈТЕ ПРЕДСЕДНИКА 2

Turistička-logo

.

Скупштина Општине Жагубица

Трг Ослобођења 1

012/7643-153

opstinazagubica@ beotel.net

Logo donji