• 012 / 7643 153
  • Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  • Пон - Пет 07 - 15

Општинска управа је образована за вршење управних послова у оквиру права и дужности Општине и одређених стручних послова за потребе Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа.

 

Општинска управа:

 

-припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;

-извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;

-решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;

-обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;

-извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;

-обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;

-доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и поверених послова, председнику Општине, Општинском већу и Скупштини општине по потреби, а најмање једном годишње.

 

Општинском управом руководи начелник.

Начелника Смедеревку Буцкић  је поставило Општинско веће општине Жагубица дана 08. новембра 2016.године, на пет година.

 

Смедеревка Буцкић, дипломирани правник,

рођена је 06.03.1967. године, у Јасеници, општина Неготин.

У Општинској управи општине Жагубица, је засновала радни однос 1995. године.

Пре постављења на место начелника Општинске управе, обављала је имовинско правне послове, послове правобраниоца, послове секретара Извршног одбора, послове начелника од 2004 - 2008. године, послове одбране и ванредних ситуација, послове матичара, послове путно - саобраћајног инспектора.

Има положен државни стручни испит и правосудни испит. 

 


Смедеревка Буцкић начелник општинске управе

 

Контакт подаци начелника Општинске управе:

Име и ПрезимеСмедеревка Буцкић - начелник Управе

Контакт телефон и факс : 012/643-295 ; 012/643-237 ; 062/8098312

АдресаТрг ослобођења бр.1

Адреса за електронску пошту : Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

    

 

 

 

Рад Општинске управе уређен је Одлуком о Општинској управи коју је на предлог Општинског већа донела Скупштина општине (Службени гласник општине Жагубица бр.16/16). и Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Жагубица који је донело Општинско веће на предлог начелника Управе. Рад Општинске управе је организован у 6 основних организационих јединица и то 3.Одељења,кабинет председника,општинско правобранилаштво и самостална извршилачка радна места.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ – службеник на положају

 

Опис послова: Представља Општинску управу; даје упутства и смернице за рад унутрашњих организационих јединица у погледу начина извршавања послова и задатака; усклађује  рад  Општинске управе и обезбеђује њено функционисање као јединственог органа; одговара за законитост рада Општинске управе; решава сукоб надлежности између унутрашњих организационих јединица; доноси појединачна правна акта о радним односима запослених у Општинској управи; врши дисциплинска и друга овлашћења према запосленима у Општинској управи; решава о изузећу службеног лица у Општинској управи; стара се о обезбеђивању материјалних и других услова за ефикасан рад Општинске управе, Решењем председника општине одређен је за обављање послова одбране, врши и друге послове у складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и председника општине.

За свој рад одговоран је Скупштини општине, Општинском већу и председнику општине.

Звање: Службеник на положају.

Број службеника на положају: 1.

Врста и степен школске спреме: за начелника Општинске управе, може бити постављено лице које има стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету.

Радно искуство: Најмање пет година радног искуства у струци.

Додатно знање/испити: положен државни стручни испит.

Одређена знања и вештине: Познавање рада на рачунару.

 

 

 


© 2022 Општина Жагубица
design by XB