• 012 / 7643 153
 • Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Пон - Пет 07 - 15
  1. предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
  2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
  3. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
  4. врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;
  5. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
  6. прописује посебне елементе процене ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из изворне надлежности Општине, као и посебне елементе плана одређеног инспекцијског надзора из изворне надлежности Општине;
  7. прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа чији је оснивач Општина;
  8. подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа;
  9. предлаже акта које доноси Скупштина општине ради заштите општег интереса у јавном предузећу и друштву капитала чији је оснивач Општина;
  10. одлучује решењем о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве;
  11. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;
  12. поставља и разрешава начелника Општинске управе;
  13. доноси План одбране Општине који је саставни део Плана одбране Републике Србије, усклађује припреме за одбрану правних лица у делатностима из надлежности Општине са Планом одбране Републике Србије, доноси одлуку о организовању и функционисању цивилне заштите и јединица опште намене;
  14. доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и План заштите од удеса;
  15. образује жалбену комисију;
  16. образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
  17. информише јавност о свом раду;
  18. доноси пословник о раду на предлог председника Општине;
  19. врши и друге послове,у складу са законом.

  Одлуку из тачке 3) овог члана, Општинско веће доноси већином гласова од укупног броја чланова Општинског већа.

 

Име и презиме члана Већа

Подручја рада за која су задужени

Телефон и факс

Адреса

 Томислав Рајковић

Пољопривреда,шумарство,лов и риболов

063/8090087

Жагубица

 Небојша Коцић

Привреда,наука и технолошки развој

061/5433305

Жагубица

 Жика Шербановић

Друштвене делатности

063/345823

Лазница

 Љубомир Грујић

Локална самоуправа и послови месних заједница (комуналне делатности)

063/1521559

Брезница

 Горан Шербановић

Телекомуникације,саобраћај и везе

062/8098380

Медвеђица


© 2022 Општина Жагубица
design by XB